ISO27001 – det här innebär en certifiering

Överväger din organisation att sträva efter en ISO 27001 certifiering? I det här blogginlägget går vi igenom vad ISO 27001 är och hur en certifiering kan gynna din organisation. 

Vad är ISO 27000?

ISO 27000 är en internationell standard som fastställer riktlinjer och effektiva metoder för att garantera informationssäkerhet inom en organisation. Dess huvudsakliga syfte är att fungera som en robust ram för att hjälpa organisationer bygga och upprätthålla ett säkert och pålitligt informationssäkerhetssystem, också kallat ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS).

För att utveckla det ytterligare så omfattar ISO 27000 en serie som behandlar olika aspekter av informationssäkerhet. Dessa inkluderar bland annat ISO 27001, ISO 27002, ISO 27005 och andra relaterade standarder. 

När det gäller certifiering så görs den mot ISO27001. Då den specifikt fokuserar på att etablera, implementera, övervaka och förbättra en organisations informationssäkerhet.

I takt med ökade cyberhot och mer säkerhetslagstiftning blir informationssäkerhet en allt mer prioriterad fråga. Fler organisationer väljer därför att certifiera sig för att etablera ett starkt informationssäkerhetsarbete, men även för att få ett kvitto på det arbete de gör. 

Vad innebär en ISO-certifiering?

För att bli certifierad måste organisationen uppfylla de krav som ISO-standarden ställer. Det innebär att organisationen måste genomgå en detaljerad granskning av ett certifieringsorgan för att bedöma om organisationen uppfyller alla krav.  

När ett företag har denna certifiering innebär det att det har implementerat en robust ram för att skydda sina informationstillgångar. Efter certifieringen genomför certifieringsorganet årliga uppföljningsrevisioner för att säkerställa fortsatt efterlevnad. 

ISO 27001-certifiering stärker företagets informationshantering och fungerar som en kvalitetsstämpel gentemot kunder.

Med en ISO27001-certifiering kan företag tydligt visa sina kunder och andra intressenter att de har etablerat och följer bästa praxis för informationshantering och datasäkerhet. Det ger en form av kvalitetsstämpel som signalerar till omvärlden att företaget tar informationssäkerhet på allvar.  

Eftersom ISO 27000 är en internationellt erkänd standard, kan den stärka förtroendet hos befintliga kunder och locka nya affärsmöjligheter. Dessutom underlättar certifieringen också vid upphandlingar eftersom många kunder ofta efterfrågar leverantörer med certifiering inom ISO27000-området som bevis på att de har ett fungerande informationssäkerhetsarbete. Utan en sådan certifiering krävs det extra ansträngningar från kundernas sida för att säkerställa att leverantörerna hanterar informationssäkerheten på rätt sätt.

Det blir enklare att efterleva lagar

I samband med dagens snabbt föränderliga värld kan det vara utmanande att hålla koll på alla externa, interna och lagmässiga krav att förhålla sig till. Genom att implementera ISO i din organisation underlättas efterlevnaden av olika dataskyddsregler, såsom GDPR och NIS2. Det bör också tilläggas att implementationen gör att organisationen löper mindre risk att drabbas av dyra sanktionsavgifter till följd av eventuella säkerhetsbrister.  

Andra fördelar som implementering av ISO27001 medför:

  • Ökar datasäkerheten och minskar risk för dataintrång.
  • Ökar förtroendet från kunder och partners genom att visa att organisationen tar informationssäkerhet på allvar.
  • Effektivare riskhantering och bättre hantering av hot mot informationstillgångar.
  • Bättre överensstämmelse med internationella normer, vilket ökar organisationens trovärdighet och konkurrenskraft på marknaden.
  • Kostnadsbesparingar på lång sikt

Använd CIS Controls med ISO 27001

Ett annat populärt ramverk som pratas mycket om idag är CIS Controls. Vill du veta mer om CIS Controls? Läs vårt blogginlägg om CIS Controls här. 

ISO 27001 och CIS Controls är båda viktiga ramverk för informationssäkerhet, men de skiljer sig åt i termer av deras fokus, omfattning och tillämpning. 

I korthet är ISO 27001 en mer övergripande standard för att skapa och hantera ett heltäckande system för informationssäkerhet, medan CIS Controls fokuserar på specifika säkerhetskontroller för att skydda mot kända cyberhot och attacker. 

Båda ramverken kompletterar varandra och man kan använda dem tillsammans för att skapa en robust och heltäckande strategi för informationssäkerhet. Vill man använda sig utav båda ramverken så har CIS tagit fram en översättningstabell där man kan koppla CIS kontrollpunkter mot kapitel i ISO 27001. 

Ladda ner översättningstabellen från CIS hemsida här. 

Behöver ni hjälp med att skapa struktur i er cybersäkerhet?

Många företag kämpar idag med att skapa en strukturerad plan för att proaktivt höja sin cybersäkerhet. Vi förstår utmaningarna och har därför tagit fram DirSys Compare Cybersäkerhet för att hjälpa er. I Compare Cybersäkerhet tar vi fram en skräddarsydd kontrollplan för er cybersäkerhet utifrån era mest sårbara komponenter.

Med vår expertis och beprövade metoder hjälper vi er att kartlägga och analysera era mest sårbara IT-komponenter. Genom att identifiera dessa riskområden utvecklar vi skräddarsydda kontrollplaner som sätter er i förarsätet när det gäller säkerhetsåtgärder. Med fokus på er företags mognadsnivå och branschstandarder som CIS Controls och ISO27000-serien, säkerställer vi att ni tar steg i rätt riktning.

Compare Cybersäkerhet är ett enkelt första steg att komma igång och jobba mer strukturerat med cybersäkerhet och sårbarheter.

 

Relaterat innehåll:

Omfattas din organisation av NIS2? Få svaret i tre steg

Har NIS2 skapat förvirring i din organisation? Oroa dig inte, ni är inte ensamma. Bedömningen om NIS2 omfattar ens organisation kan vara en komplex och förvirrande process. För att göra det hela mindre överväldigande har vi brutit ned bedömningsprocessen i tre klara steg. Så ni
Läs mer »