Rätt IT till rätt kostnad

– med rätt styrning!

Många organisationer har idag en icke-fungerande förvaltningsmodell där man varken vet vem som är ansvarig, vem som tar beslut eller när aktiviteter ska ske över året. Det leder till punktinsatser och svårigheter att samarbeta. I förlängningen leder detta till högre IT-kostnader, bristande informationssäkerhetsarbete, ineffektiva arbetssätt och missade utvecklingsmöjligheter. Dessutom skapas frustration och otydlighet i organisationen.

Sätt rätt styrning på ert förvaltningsarbete

Först när vi vet vem som gör vad och när kan vi etablera effektiva arbetssätt med fokus på verksamhetsnytta. Att arbeta igenom detta och tydliggöra i styrande dokument är avgörande för att etablera ett fungerande förvaltningsarbete. Dessutom blir det enklare över tid att arbeta effektivt med förvaltningsfrågan när vi har definierat det i styrande dokument. Om ansvariga slutar och nya ska tillträda finns allt redan beskrivet och tydliggjort.

Modellen tas dessutom fram med utgångspunkt att IT och verksamhet ska samverka. På så sätt etablerar vi ett arbetssätt där IT stöttar verksamhetens arbetssätt och där vi inte bygger några silos.

Hur framtagande av styrdokument hjälper er

Vi leder arbetet med att utarbeta den modellbeskrivning som kommer vara styrande för den digitala förvaltningen inom hela organisationen. Modellbeskrivning sammanfattas i ett styrdokument och tydliggör hur förvaltningsarbetet ska bedrivas i organisationen. Vid framtagande av styrdokument får ni:

Tydliga roller och ansvar

Vilka roller finns i förvaltningsarbetet? När vi förvaltar behöver vi säkerställa att ledning och uppföljning av arbetet sker samt att beslutsvägarna är tydliga. Vi hjälper er att definiera dessa roller och peka ut vem som är lämpad att bedriva arbetet i organisationen.

Etablerade rutiner och processer för planering och uppföljning

Vi hjälper er sätta en struktur för när planering och uppföljning ska ske. Med hjälp av detta får ni kontroll på de kostnader som är kopplade till planerade förvaltningsaktiviteter så att budget följs. Vi säkerställer även att det sker i rätt tid utifrån er övriga verksamhet.

Struktur för samverkan

Inga mer punktinsatser eller viktig information som faller mellan stolarna. Vi hjälper er etablera de mötesformer och forum som krävs för ett kontinuerligt och strukturerat förvaltningsarbete – där IT och verksamhet samverkar.

En förvaltningsmodell som inte blir en pappersprodukt

När vi tar fram nya arbetssätt är det viktigt att det finns ett ägarskap kring att förvalta och utveckla detsamma. Annars blir det snart en pappersprodukt precis som den tidigare förvaltningsmodellen var. Vi hjälper er definiera vem som ska ha ansvar och ägarskap för modellen och vad det innebär.

Intresserad av styrdokument för er digitala förvaltning?

Vid framtagande av styrdokument tar vi fram den modellbeskrivning som kommer vara styrande för er digitala förvaltning inom hela organisationen. Vi tar fram ansvar och roller, rutiner och processer för planering och uppföljning av förvaltningsarbetet, forum och mötesformer samt definition av ansvar och ägarskap av modellen.

Om du vill veta mer om Förvaltningsobjektsarkitektur, välkommen att kontakta oss.

Tobias Hjeltman, Affärsområdesansvarig DirSys konsult

tobias.hjeltman@dirsys.com

031-701 67 55