Effektivisera er digitala förvaltning

med DirSys Compare Förvaltningsförmåga

Förvaltningsmodeller finns i de flesta organisationer men är sällan levande mekanismer. Otydliga roller, ansvar och rutiner leder till frustration och uteblivna nyttoeffekter. Varken ökad verksamhetsnytta eller kostnadsbesparingar uppstår. För att uppnå en effektiv digital förvaltning som bidrar till verksamhetsnytta gäller det att identifiera förbättringsområden samt vilka eventuella brister som finns.

Mät er förvaltningsförmåga!

DirSys Compare® Förvaltningsförmåga är en årlig värdering som görs på övergripande nivå där ni får fram ett nuläge för ert förvaltningsarbete. Er befintliga förvaltningsmodell utvärderas utifrån fem kriterier.

Klokt beslutsfattande

Finns det bra underlag för att fatta beslut kring IT i er organisation? Brist på underlag leder till att det tar tid att fatta beslut och att fel prioriteringar görs.

Kvalité i IT-leverans

Hur säker är informationen i era IT-system? Sker det ofta avbrott i era verksamhetskritiska system? Detta utvärderas så att ni får en uppfattning om ni behöver åtgärda kvalitén i er IT-leverans.

Verksamhetsnytta

System som inte stödjer verksamhetens processer och användare som är missnöjda för att systemen är krångliga är tydliga tecken på brister i förvaltningen. Har ni rätt strukturer för att uppnå verksamhetsnytta?

IT-effektivitet

Har ni flera system med samma funktionalitet? Vi utvärderar om ni har en struktur på er förvaltning som möjliggör kostnadsbesparingar.

Etablering i organisationen

Hur etablerad är förvaltningsmodellen eller arbetssättet i organisationen? Med en etablerad modell har ni koll på era system och förvaltningsaktiviteter blir av enligt plan.

En effektiv IT-förvaltning

Efter genomförd mätning får ni en nulägesbild av er förvaltningsförmåga, identifierade förbättringsområden och en handlingsplan. Med hjälp av DirSys Compare® Förvaltningsförmåga kan ni även mäta era framsteg, så att ni ser om ni förbättrar er över tid. Allt med syfte att effektivisera er digitala förvaltning så att ni får ut maximal verksamhetsnytta.

Hur går det till?

En mätning med Compare Förvaltningsförmåga genomförs i workshopformat där vi på DirSys driver genomförandet. Vi startar med ett uppstartsmöte för att sätta agendan och identifiera målgrupp. Efter detta planeras en workshop in där vi tillsammans med er analyserar er förvaltningsmodell. Analysen sker enligt vårt ramverk Compare Förvaltningsförmåga.

Efter genomförd workshop analyserar vi resultatet och tar fram en åtgärdsplan. Resultatet av mätningen och åtgärdsplanen presenteras sedan för er. Materialet används med fördel som kommunikations- och förankringsmaterial internt samt som startskott för ett aktivt förbättringsarbete.

Lidköpings kommun – en förvaltningsmodell som bidrar till verksamhetsnytta

“Vi attraherades av DirSys utvärderingsmodell Compare Förvaltningsförmåga just för att den var lagom omfattande. Förvaltningsförmågan mäts utifrån fem områden vilket gör det hela begripligt.” – Lars-Gunnar Rask, Utvecklingsledare Digitalisering, Lidköpings kommun

Läs mer om hur utvärderingen har agerat startskott för att ta fram en utvecklad förvaltningsmodell i Lidköpings kommun.

Ladda ner exempelrapport!

Vill du se hur resultatet av DirSys Compare® Förvaltningsförmåga kan se ut? Ladda ner vår exempelrapport nedan!

Intresserad av hur en mätning av förvaltningsförmågan kan hjälpa er?

Varmt välkommen att kontakta oss!

Tobias Hjeltman, Affärsområdesansvarig DirSys konsult

tobias.hjeltman@dirsys.com

031-701 67 55